Všeobecné obchodní podmínky

dále jen „VOP“

 

1. Prodávající (Software Pro, s.r.o.) prodává rozmnoženinu počítačového programu kupujícímu a převádí na něj oprávnění k užití rozmnoženiny počítačového programu (licenci) a kupující rozmnoženinu počítačového programu včetně licence od prodávajícího přijímá a zavazuje se za ni zaplatit smluvenou kupní cenu.
2. Kupující bere na vědomí, že prodávající není prvním nabyvatelem rozmnoženiny počítačového programu a neposkytuje kupujícímu žádné údaje o prvním či následných nabyvatelích rozmnoženiny počítačového programu, neboť tyto údaje jsou kryty obchodním tajemstvím.
3. Prodávající prohlašuje a zaručuje kupujícímu, (i) že učinil své rozmnoženiny počítačového programu (ty nepředávané kupujícímu) nepoužitelnými, a to včetně všech případných záložních rozmnoženin či originálního datového nosiče, nebyl-li tento předán kupujícímu, (ii) že nositel autorských práv udělil prvnímu nabyvateli rozmnoženiny počítačového programu právo užít rozmnoženinu počítačového programu bez časového omezení, (iii) že nositel autorských práv poskytl souhlas k užití rozmnoženiny počítačového programu oproti úhradě odměny, která mu umožnila dosažení úplaty odpovídající hospodářské hodnotě rozmnoženiny počítačového programu, a (iv) že pokud převáděná rozmnoženina počítačového programu v současném stavu vykazuje opravy a aktualizace oproti rozmnoženině počítačového programu, poskytnuté prvnímu nabyvateli, pak tyto opravy a aktualizace byly pokryty smlouvou mezi prvním nabyvatelem a nositelem autorských práv.
4. Kupující bere na vědomí, že podle informací získaných prodávajícím v dobré víře právo nositele autorských práv k počítačovému programu na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu bylo vyčerpáno v rámci Evropského hospodářského prostoru.
5. Kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím, přičemž tato bude mít náležitosti daňového dokladu a její splatnost bude činit čtrnáct (14) dnů od jejího vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura bude kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání částky kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že buď: 1. kupující neuhradí kupní cenu ve lhůtě stanovené ve faktuře vystavené dle tohoto článku VOP, anebo 2. kupující řádně nepřevezme příslušnou rozmnoženinu počítačového programu; anebo 3. dodání příslušné rozmnoženiny počítačového programu se stane objektivně nemožným.
6. Kupující bere na vědomí, že počítačové programy nabízené prodávajícím k prodeji jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a že jsou zabezpečeny proti nedovolenému kopírování a šíření. Kupující se zavazuje, že počítačové programy nebude mimo zákonem dovolený rozsah modifikovat, nezneužije je a nebude je poskytovat dál, šířit ani realizovat takové kroky, které by měly za cíl narušit zákonnou ochranu poskytovanou počítačovým programům. Kupující je odpovědný za škodu, která takovým chováním může vzniknout.
7. Kupující je povinen seznámit se s rozsahem originálního licenčního ujednání prvního nositele autorských práv k počítačovému programu a zavazuje se dodržovat povinnosti v tomto licenčním ujednání stanovené, a to v rozsahu práv, která jsou na kupujícího převedena.
8. Kupující potvrzuje, že mu jsou známy hlavní vlastnosti, údaje o funkčnosti, včetně technických ochranných opatření, a údaje o součinnosti rozmnoženiny počítačového programu s hardwarem a jiným softwarem.
9. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/12012 Sb., občanským zákoníkem. Veškeré související spory budou rozhodovány výlučně věcně a místně příslušnými soudy v České republice. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1967 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, že místně příslušným soudem pro rozhodnutí sporu bude obecný soud prodávajícího v době podání návrhu na zahájení řízení.
10. S ohledem na skutečnost, že rozmnoženina počítačového programu je již použitou věcí, bere kupující na vědomí, že prodávající neposkytuje na rozmnoženinu počítačového programu záruku za jakost (netýká se Aktivačního klíče).

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné, poslední aktualizace 1.1.2018