Softwarový audit

Softwarovým auditem se rozumí softwarová inventura, kde se ověřuje, zda je software využíván v souladu s licenčními podmínkami a zda jsou všechny licence řádně nabyté a platné. Společnost Software Pro garantuje zákazníkovi certifikované softwarové auditory. Po ověření jednotlivých licencí se v případě zjištění nesrovnalostí navrhne optimální řešení. Softwarový audit umožňuje i vyhodnocení efektivity využívání softwarů a jejich následnou optimalizaci. I díky softwarovému auditu se může předejít vysokým sankcím, které vyplývají z nedostatečného počtu licencí příslušejících hardwaru nebo využívání nelegálního softwaru.

Jak probíhá softwarový audit?

Prvním krokem je definování subjektů a identifikace odpovědných osob za jednotlivé subjekty. Následně se musí vytvořit seznam zařízení na subjektech pro validaci kompletnosti sesbíraných dat. Na základě seznamu probíhá samotný sběr dat, který se následně vyhodnocuje. Výsledkem vyhodnocení je vypracování předběžné zprávy. Ta se následně zkonzultuje se zákazníkem a zapracuje se do zprávy zpětná vazba. Celý proces auditování je finalizován vypracováním souhrnné závěrečné zprávy s prezentováním výsledků.

Definice jednotlivých kroků licenčního auditu

Identifikace subjektů

Licenční smlouvy definují licencované subjekty a jejich odpovědnosti za dodržování licenčních podmínek. V tomto kroku se definují všechny organizace, kterých se otevřené licenční smlouvy týkají a určí se, kterých se bude týkat audit. Zákazník zajistí seznam a součinnost lidí s administrátorskými oprávněními pro vyžadované systémy.

Vytvoření seznamu zařízení na subjektech pro validaci kompletnosti sesbíraných dat

Kompletnost rozsahu sesbíraných dat je nutné ověřit, aby bylo zaručeno, že se údaje shromáždili ze všech existujících počítačů.

Sběr dat ze zařízení

Sběr dat probíhá z velké části automatizovaně několika nástroji na auditování. Serverovou část je potřeba doplnit o údaje od jednotlivých administrátorů. Pro kompletní získání informací o prostředí je třeba definovat sbírané data.

Vyhodnocení

Základem pro vyhodnocení jsou data o instalacích ze skenovacího softwaru. Ty jsou validovány alternativními zdroji dat. Při vyhodnocování serverové infrastruktury probíhají konzultace s jednotlivými administrátory.

Předběžná zpráva

V tomto kroku se vytvářejí předběžné hodnotící zprávy pro jednotlivé organizace. Všechny konstatované zjištění jsou předmětem následného vyjádření dotyčných organizací – zpětné vazby.

Zapracování zpětné vazby

Zpětná vazba organizací se zapracuje a závěrečné zjištění a doporučení zohledňují připomínky dotyčných subjektů.

Finální souhrnná závěrečná zpráva s prezentací výsledků

Závěrečná zpráva popisuje výsledky analýzy, poskytuje doporučení pro mitigaci (zmírnění) nálezů a optimalizaci portfolia softwarových produktů.

Úspora

Softwarový audit neznamená jenom službu na bázi hloubkového softwarového auditu, ale také poradenství pro znásobení úspory pro různé modely licencování, resp. kombinace typů licenčních produktů (např. kombinace předplatné a trvalé licence).

V rámci softwarového auditu nabízíme možnosti, které mohou společnostem ušetřit náklady při inovaci a optimalizaci softwarového vybavení až o 70 %.

Takto ušetřené finanční prostředky lze využít i při nákupu použitých softwarových licencí, které se z technického, bezpečnostního ani obsahového hlediska od nepoužitých nijak neliší. Zato přinášejí výrazné snížení nákladů. To znamená, že zákazník nemusí při inovaci nakupovat jen nové, drahé softwarové licence, ale může za výhodných podmínek nakoupit stejné verze, jako použité a tím výrazně snížit investice do softwarového vybavení, případně takové použité licence kombinovat s licencemi novými nebo předplatným (Office 365 nebo Azure). Taková úspora se může dále znásobit odprodejem starších, již nepotřebných softwarových licencí, které společnost Software Pro odkoupí a sníží tak finanční nároky na přechod do Cloudu. Touto formou dokáže Vaše společnost při inovaci softwarového vybavení ušetřit již zmíněných 70 % investic.

Oslovte nás.

Rádi Vám připravíme individuální nabídku.
Zastihnete nás na Infolince +420 277 000 181 anebo prostřednictvím emailu přes náš kontaktní formulář.